Executive Committee » Shri Shikarpuri Panchayat 2015-2017

PATRONS

Shri. Girdhar Lal Gulani

Shri. Baldev Ashplya

Shri. Rajkumar Uttamani

Shri Balram Meghani

OFFICE BEARERS

Shri. Hariram Talreja
President

Shri. Mahendra Talreja
Secretary

Shri. Sanjay H Punjabi
Treasurer

Shri Shyam sunder Uttamani
senior vice president

Shri. Sanjay A Jaisingh
Vice President (Jr.)

Shri. Shyam Narang
Jt. Secretary

Shri. Nirmal Nagpal
Jt. Secretary

Shri Vikas Nagpal
Auditor

Shri Ashok Dodeja
I P P


EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS

Shri. Bansi Lal Meghani

Shri. Bansi Lal Punjabi

Shri. Gopal Chhabria

Shri Roop Kumar Uttamani

Shri Naresh NAGPAL

Shri Sanjay L Chhabria

ShRI Kishor Kumar Jadhawani

Shri. Moolchand Khatri

Shri. Kishor Gaba

Shri. Ashok Ijwani

Shri. Shushil Darira

Shri. kali das Sharma

Shri. Sanjay C. Chhabria

Matrimonial Services